PAKET TUR KAYIT VE SATIŞ SÖZLEŞMESİ
İşbu sözleşme 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Paket Tur Sözleşmeleri Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında hazırlanmıştır.

Sözleşmede yer almayan hususlarla ilgili yasa ve yönetmelik hükümleri uygulanacaktır. Sözleşme düzenlenmeden önce tüketiciye ön bilgilendirme broşürü verilmiş ve bu broşür tüketici tarafından okunduktan sonra işbu sözleşme düzenlenmiş ve imzalanmıştır. İşbu sözleşme ile tüketicinin satın aldığı; içeriği, satış fiyatı belirtilen ve broşürde bilgileri yer alan hizmetin, satışı ve ifası ile ilgili olarak tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

1) TARAFLAR VE KONUSU

Bir tarafta Kültür ve Turizm Bakanlığınca tasdik edilmiş ?????? Numaralı TURSAB C sınıfı belgeye sahip DÖRT MEVSİM DOĞADA SEYAHAT TURİZM LİMİTED ŞİRKETİ unvanlı
‘ACENTE’, diğer tarafta bu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan “Tur Kayıt Formu”nda adı, soyadı ve diğer kişisel bilgileri bulunan tur/gezi ‘‘KATILIMCI’’sı (tüketici/’KATILIMCI’), Ayrıntılı Gezi Programı (Broşür) ve Tur Kayıt Formunda belirtilen hizmetin verilmesine dair altta açıkça yazılı koşul ve hükümler doğrultusunda bir paket tur sözleşmesi imzalamıştır. ‘KATILIMCI’, bu sözleşmeyi onaylayıp imzalamakla ‘ACENTE’nin turistik amaçlı tur/gezi şartlarını aynen kabul etmiş sayılır.

1.1. PAKET TUR DÜZENLEYİCİSİ/ARACISI

-Şirket Unvanı : DÖRT MEVSİM DOĞADA SEYAHAT TURİZM LİMİTED ŞİRKETİ
Mersis No 313124670700001
-Acenta Unvanı :
-Adresi : ALTINTEPE MH.İSTASYON YOLU SK. N.3/1 MALTEPE
-İletişim Bilgileri : 05306415932 – 05554916504 – ….@…com

1.2. TÜKETİCİ/’KATILIMCI’

-Ad/Soyad : -T.C. Kimlik No : -Adresi :
-İletişim Bilgileri :

‘KATILIMCI’LAR

-Ad/Soyad : -T.C. Kimlik No : -Adresi : -İletişim Bilgileri :
1.3 PAKET TURUN İSMİ ve SÜRESİ
Tur İsmi : Süresi :
Paket tur ……….. hareket tarihi dönüş tarihi olmak üzere toplam .. gece gündür. Paket turun başlangıç yeri ve bitiş yeri ekli tur broşüründe belirtilmiştir.

1.4 PAKET TUR/SÖZLEŞME BEDELİ
KDV Dahil Fiyatı :
Paket Tur/Sözleşme bedeli tüketiciye verilen broşürde yer alan ve fiyata dahil olan tüm hizmetler dahil … TL’dir. Bunlar haricindeki turlar ve diğer hizmetler ekstra ücrete tabidir.

2) HİZMETİN ÖZELLİKLERİ İLE İFA YERİ
2.1 ‘ACENTE’ ile ‘KATILIMCI’ arasında yapılan işbu sözleşme uyarınca, ‘ACENTE’ işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olduğu her iki tarafça kabul edilmiş, işbu sözleşmeye özgülenmiş ve bu sözleşmenin ayrılmaz parçası olan tur programının toplam bedeli ile belirtilen hizmetleri sağlamayı, ‘KATILIMCI’ ise işbu sözleşmede ve eki olan programda yazılı belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyi kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.
2.2 Ayrıntılı tur programında taraflarca bir değişiklik her iki tarafın rıza ve onayıyla önceden bildirilmesi suretiyle yapılabilir. ‘ACENTE’ tarafından verilecek hizmetin temel özellikleri, turun süresi ile tur sırasındaki konaklama, etkinlik, spor, sanat aktiviteleri dâhil yeme/içme, rehber/eğitmen ve tura dâhil diğer hizmetlere ilişkin bilgiler, ‘KATILIMCI’ tarafından ayrıca imzalanan gezi programında verilmekte olduğundan, ‘KATILIMCI’ bu program dâhilindeki hizmeti kabul etmiştir. ‘KATILIMCI’, işbu sözleşme ve eklerinin ilgili mevzuat uyarınca bir paket tur kayıt ve satış sözleşmesi olduğunu kabul ve taahhüt eder.

3) GENEL KOŞULLAR
3.1 Yazılı olarak veya elektronik ortamda teyidi alınan bir başvuru, işbu sözleşmenin ‘KATILIMCI’ tarafından yazılı şekilde veya elektronik ortamda imzalanması/onaylanması ve ayrıntılı gezi programında belirtilen ödemenin nakden, havale/EFT veya kredi kartıyla yapılması ile kesinlik kazanır ve tüm şartları ile yürürlüğe girer.
3.2 Birden çok kişi veya bir grup adına rezervasyon yaptıran tüketici/’KATILIMCI’, bu sözleşmenin ayrılmaz parçası olan ve ekte yer alan ayrıntılı gezi programını ve işbu sözleşme koşullarını aynı grup içerisinde bulunan, diğer ‘KATILIMCI’ ve grup üyelerine ayrıntılı bir şekilde bildirip, bu sözleşme ve eklerinin her bir ‘KATILIMCI’ için geçerli olduğunu beyan etmekle yükümlüdür. Sözleşmenin bu yükümlülük ile geçerlilik kazanacağı taraflarca kabul ve taahhüt edilmiştir.
3.3 Sözleşmede imzası bulunmayan ancak sözleşmeye konu geziye katılan her ‘KATILIMCI’, kendi adlarına kayıt yaptırmakla görevlendirdikleri ‘KATILIMCI’nın/yasal veya iradi temsilcinin bu sözleşmeyi imzalaması ile sözleşme hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar. Bu geziye katılan ‘KATILIMCI’lar, sözleşmeyi imzalamış olmasalar dahi taraflar arasında geçerli olacak bu sözleşme şartlarını Gezi Programı (Broşürü), …. . com internet sitesi ve ilanlar nedeni ile öğrenmiş ve geziye bu sözleşme şartlarında katılmayı kabul etmiştir. Bu nedenden dolayı ‘KATILIMCI’ların turu iptal veya erteleme hakkı bulunmamaktadır.
3.4 Gruba mensup tüm ‘KATILIMCI’lardan her biri bu sözleşmenin ayrılmaz parçası olan ve ekte yer alan gezi programındaki koşulları ve ‘ACENTE’nin talep edeceği belge ile bilgileri yerine getirip istenen sürede ve zamanında ‘ACENTE’ye ibraz etmekle yükümlüdür.
3.5 Turların düzenlenmesi için asgari ‘KATILIMCI’ sayısı tüketiciye sunulan broşürde belirtilmiştir. Paket turun düzenlenmesi için asgari ‘KATILIMCI’ sayısına ulaşılamaması halinde paket turun kısmen veya tamamen iptal edilebileceği hususu tur başlangıç/hareket tarihinden en az ????? gün öncesine kadar ‘KATILIMCI’ya bildirilir. Bu durumda ‘KATILIMCI’nın tazminat hakkı yoktur. Ancak ‘ACENTE’ tüketiciden aldığı tüm ödemeleri ve tüketiciyi borç altına sokan tüm belgeleri 14 gün içinde tüketiciye iade edeceğini taahhüt eder.

4) MÜCBİR SEBEPLER ve DİĞER HALLER
4.1 Gezi programına ve başlangıç/konaklama noktasına ulaşım/erişim ‘KATILIMCI’ların kendi sorumluluğunda olup, tercihen kendilerinin belirleyeceği hava, kara, deniz araçlarıyla sağlanacağından geliş/dönüş süreçlerinde ‘ACENTE’nin hiçbir yükümlülük ve sorumluluğu bulunmamaktadır. Bundan hareketle ve genel itibarıyla doğal afetler (deprem, sel, yangın heyelan vb.), olağanüstü haller (sıkıyönetim, sokağa çıkma yasağı, terör, otel/havaalanı baskını, uçak kaçırma, savaş, iç kargaşa ve sair hareketler) halk hareketleri (grev, miting, yürüyüş, yol kapatma vb.) devletlerarası gerginlik, diplomatik kısıtlamalar, sağlık sorunları, (salgın hastalıklar, karantina) ,hava muhalefeti (kar yağışı, tipi, sis, fırtına, yıldırım vb.), gümrük rejimi değişiklikleri, ulaşım sektöründeki genel kısıtlamalar ile havayolu, tren veya deniz yolu ile karayollarında ulaşım firmalarından herhangi birinin iflası veya tasfiyesi gibi özel kısıtlamalar, bunlar dâhil ama bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir sebepten doğrudan veya dolaylı olarak ‘ACENTE’nin kusuru bulunmayan veya öngörülmesi mümkün olmayan her türlü olumsuzluğun yaratacağı sonuçlardan doğan hiçbir zarar veya kayıptan ‘ACENTE’ sorumlu tutulamaz. Bu durumda ‘ACENTE’, yükümlülüklerini ifa edememesinden veya noksan ifasından veyahut ifasındaki aksaklıklardan sorumlu tutulamaz. ‘KATILIMCI’ bu durumlarda ‘ACENTE’den maddi, manevi herhangi bir talepte bulunmayacağını, bu taleplerinden feragat ettiğini şimdiden kabul ve taahhüt eder. Turun iptaline kadar ‘ACENTE’ tarafından yapılmış giderler kesildikten sonraki bakiye ‘KATILIMCI’ya iade edilir.
4.2 ‘ACENTE’, yukarıda yazılı herhangi bir sebepten dolayı sözleşmeyi ve tüm programı tek taraflı olarak feshederek geziyi iptal etme hakkına sahiptir.
4.3 Paket tur ve programlarının özelliğine bağlı olarak katılımcılar kişisel imkanları ve özel araçları ile katılım sağlamak zorunda ise de, toplu seyahat ve ulaşımın söz konusu olduğu hallerde, ‘ACENTE’ ile ulaşım araçları (otobüs, minibüs, midibüs, arazi araçları, kiralık araçlar, tren, vapur, gemi, uçak, helikopter, balon vb.) arasında yapılan anlaşmaların aksine bu araçların gecikmelerinden, arızalanmalarından, kaza yapmalarından, sürücülerinin şahsi kusurlarından kaynaklanacak her türlü olumsuzluğun sonuçlarından ‘ACENTE’ sorumlu tutulamaz.
4.4 Ulaşım araçlarındaki muhtemel sefer iptal ve gecikmelerden, teknik aksaklıklardan dolayı doğabilecek zarar ve kayıplardan ‘ACENTE’ sorumlu tutulamaz. Bu durumda ‘KATILIMCI’nın muhatabı, ulaşım şirketi ile ulaşım araçlarının işletenleridir.
4.5 ‘ACENTE’, doğal, sosyal, kültürel, yol ve hava koşullarından dolayı gezi ve tur güzergâhını değiştirebileceği gibi turda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

5) ÖDEMELER VE REZERVASYON KOŞULLARI
5.1 Rezervasyon/kayıt başvuruları, ayrıntılı program ilan edildikten ve tur satışa çıktıktan sonra elektronik ortamda onaylama ve/veya bizzat yazılı şekilde ıslak imzalama ile yapılabilir.
5.2 Turun vergiler dahil fiyatı ve ödeme şekli belirtilmiştir. Kredi kartlı tek çekim ve taksitli satışlarda banka ve aracı kurumların uygulayabilecekleri kart komisyonları ve diğer bedeller tutara eklenmektedir.
5.3 ‘ACENTE’, ödemenin yapılmaması halinde başvuruyu koşulsuz olarak ve herhangi bir neden gösterme zorunluluğu olmadan tek taraflı olarak iptal etme hakkını saklı tutar. Bu taktirde ‘ACENTE’nin yazılı veya sözlü geri bildirim veya beyanda bulunma ön koşulu yoktur.
5.4 ‘ACENTE’den teyit alınmadan bir gezi için bankaya ön ödeme ve/veya avans ödemesi yapılamaz. Hatalı veya teyit olunmayan havalenin iadesi ile ilgili tüm masraf ve giderler ‘KATILIMCI’ya veya gönderenine aittir.

6) SİGORTA
‘ACENTE’, işbu sözleşme ile seyahate katılacak olan tüm Tüketici/’KATILIMCI’lara 1618 Sayılı yasa gereği Zorunlu Seyahat Sigortalarını yapmakla yükümlüdür. İşbu sigorta poliçe üzerindeki tarih ve saat ile başlar; turun tamamlanma tarih ve saati ile sona erer. Her türlü sigorta işleminde ilgili sigorta şirketinin poliçeleri ve özel şartları geçerlidir. Bunun dışındaki muhtemel sigorta poliçelerinin ihtiyari olarak düzenlettirilmesi ve primlerinin ödenmesi ‘KATILIMCI’nın kendi tercihine bırakılmış olup, bu hususta ‘ACENTE’nin hiçbir yükümlülüğü bulunmamaktadır.

7) PAKET TUR/GEZİ FİYATLARI
‘ACENTE’, konaklamalı hafta sonu, yurt içi gibi ayrıntılı programıyla satışa çıkardığı geziler için sunduğu fiyatlara neyin dâhil olduğunu ve neyin dâhil olmadığını ve ödeme koşullarını tereddüde mahal bırakmayacak şekilde belirtmiştir. Tur/gezi programı dışında, ‘KATILIMCI’ tarafından istenilen her türlü ek hizmetler, ücretleri ödenmek şartı ile yerine getirilmek için ilgili kişilere/firmalara/işletmelere iletilir. Ancak, talebin yerine geleceği konusunda garanti verilmez. Yerine getirilemeyen ek hizmetlerden dolayı ‘KATILIMCI’nın geziyi erteleme, iptal etme veya tazminat isteme hakkı yoktur.

9) SÖZLEŞMEDEN DÖNME, SÖZLEŞMENİN İPTALİ İLE FESİH ŞARTLARI ve SONUÇLARI
9.1 ‘ACENTE’, gerekli gördüğü durumlarda ‘KATILIMCI’dan onay almaksızın ancak ‘KATILIMCI’ya bildirmek koşuluyla gezi başlangıç tarihine; hafta sonu konaklamalı ve yurt içi gezilerde 10 gün kala ya da daha öncesinde herhangi bir geziyi iptal edebilir. Bu gibi iptallerde ‘KATILIMCI’ya ödemiş olduğu tutar aynen iade edilecektir. Ancak bu iptalden dolayı ‘KATILIMCI’nın ‘ACENTE’ nezdinde herhangi bir maddi veya manevi tazminat talep hakkı bulunmadığını, bu tür tazminat taleplerinden feragat ettiğini ‘KATILIMCI’ kabul ve taahhüt eder.
9.2 Ödemeler, ‘KATILIMCI’ tarafından kredi kartı ile yapılması halinde bankaların almış olduğu kredi kartı komisyonu kesilerek iade edilir.
9.3 ‘KATILIMCI’ tarafından, rezervasyon ve satış yapıldıktan sonra herhangi bir sebeple tur çıkış tarihine 60 günden fazla bir süre kalmış olsa dahi, turun iptal edilmesi halinde, yapılan rezervasyon için yüzde 15 iptal cezası uygulanır.
– 60 günden 30 gün öncesine kadar yapılan iptallerde toplam tur bedelinden yüzde 25; – 30 günden 15 gün öncesine kadar yapılan iptallerde yüzde 50 iptal cezası uygulanır ve bakiyesi iade edilir.
– 15 gün kala yapılan iptallerde hiçbir iade yapılmaz.
– Ayrıca ulaşım, konaklama, sigorta poliçesi ve diğer giderler için ödenen tutarlar, -var ise – iade bedelinden ayrıca kesilir. Doğabilecek sair zararların iptal eden ‘KATILIMCI’dan tazmini hakları saklıdır.
– İade banka aracılığıyla yapıldığı takdirde banka masrafları iade edilecek tutardan kesinti uygulanarak yapılır.
9.4 ‘KATILIMCI’, iptal hallerinde yukarıdaki koşullarda ‘ACENTE’ye tur bedelini ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Aksi taktirde ‘ACENTE’nin uğradığı ve uğrayacağı her türlü doğrudan ve dolaylı zararları talep hakkı saklıdır.
9.5 ‘ACENTE’, ‘KATILIMCI’nın başlangıcını kaçırdığı geziye/tur programına sonradan iştirak edeceğini yazılı olarak bildirmemesi durumunda ‘KATILIMCI’ adına yapılmış tüm rezervasyonları başlangıçtan 24 saat sonra iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi iptallerde ‘KATILIMCI’ya herhangi bir ödeme veya iade yapılmayacağını ‘KATILIMCI’ kabul ve taahhüt eder.
9.6 İptal koşullarına ve süresine uygun olarak yapılan iptallerde iade edilecek tutar, ‘ACENTE’ye ödenen para birimi üzerinden olacaktır. Zaman içinde dövizde oluşabilecek kur farklarından ‘ACENTE’ sorumlu olamaz. Kredi kartı ile yapılan ödemelerde iade, aynı kredi kartına ve tahsil anındaki ödeme şekline ve süresine göre yapılacaktır. Oluşması muhtemel zararlardan ‘ACENTE’ sorumlu olamaz.
9.7 Paket turun başlamasından önce sözleşmenin esaslı unsurlarından birisinin değişmesi halinde ‘KATILIMCI’ bu değişikliği kabul edebileceği gibi, yapılan değişikliği kabul etmediğini yazılı olarak ya da Kalıcı Veri Saklayıcısı ile bildirmek koşulu ile aşağıdaki seçimlik haklardan birisini kullanabilir:
a) Düzenleyici veya aracı tarafından sunulan eşit veya daha yüksek değerde başka bir tura ek bir bedel ödemeksizin katılma,
b) Fiyat farkının kendisine iade edilmesi şartıyla daha düşük değerde bir paket tura katılma,
c) Herhangi bir bedel ödemeksizin sözleşmeden dönme,
Sözleşmeden dönülmesi halinde, düzenleyici veya ‘ACENTE’ sözleşmeden dönme bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren ‘KATILIMCI’nın ödemiş olduğu tüm bedeli herhangi bir kesinti yapmaksızın en geç 14 gün içinde iade etmekle yükümlüdür.
9.8 ‘KATILIMCI’ veya birinci derecede akrabaları için; kanunlarda yer alan mücbir sebep halleri, tüketicinin, paket tur sözleşmesinin hükümlerinden herhangi birinin yerine getirilmesine engel olacak derecedeki ağır kaza, tedavi gerektiren ağır hastalık, ölüm halleri tüketici için mücbir sebep hali kabul edilir. Tüketici, mücbir sebebin varlığını resmi kurumlardan alınacak geçerli belge ile ispatlamak zorundadır. Tüketicinin gerekli tüm özeni göstermesine rağmen öngöremediği ve engelleyemediği bir durum veya bu maddede belirtilen mücbir sebep nedenleri ile paket turun başlamasına 30 günden daha az bir süre kala, yazılı veya kalıcı veri saklayıcısı ile fesih bildiriminde bulunması halinde ödenmesi zorunlu vergi, harç vb. yasal yükümlülüklerden doğan masraflar ile 3. Kişilere ödenip belgelendirilebilen ve iadesi mümkün olmayan bedeller hariç olmak üzere, herhangi bir kesinti yapılmaksızın tüketicinin ödemiş olduğu bedel fesih bildiriminin düzenleyici veya aracısına ulaşmasından itibaren 14 gün içinde tüketiciye iade edilir.

10) ACENTEDEN DOĞACAK SORUNLAR
10.1 ‘ACENTE’den kaynaklanan sebeplerle gezinin/tur programının yapılamaması halinde, ödenmiş olan tutarın tümünü ‘KATILIMCI’ya iade etmeyi ‘ACENTE’ kabul ve taahhüt eder.
10.2 Tüketicinin satın almış olduğu tur programındaki gezinin başlamasından sonra meydana gelen değişikliklerden ‘ACENTE’ sorumludur. ‘ACENTE’, tüketici aleyhine ve zarar gördüğü aşikâr değişiklikleri tüketiciye bedel veya hizmet iadesi şeklinde tazmin edebileceği gibi, aynı zamanda, fiyata dâhil olmayan ve gezi esnasında tüketiciye verilen ek hizmetler ile de telafi yoluna gidebilir. Ek veya ikame hizmetlerinin tüketici tarafından alınıp kullanılmış veya tüketilmiş olması tüketicinin bedel iadesi ve tazminat haklarını ortadan kaldırır. 11)’KATILIMCI’DAN VEYA MAZERETİNDEN DOĞABİLECEK SORUNLAR
11.1 Zamanında yapılmayan ödemelerden, ‘ACENTE’ye zamanında ulaştırılmayan veya noksan ulaştırılan belgelerden doğabilecek sonuçlardan ‘ACENTE’ sorumlu tutulamaz. Böylesi durumlarda ‘ACENTE’nin ‘KATILIMCI’nın gezisini iptal hakkı vardır. ‘KATILIMCI’nın ‘ACENTE’nin talep ettiği belgeleri zamanında teslim etmemesi nedeniyle ‘KATILIMCI’nın rezervasyonunun iptali hallerinde söz konusu iptallerdeki para iadeleri için yukarıdaki fesih başlıklı madde hükümleri tatbik edilir. Bu fesih maddesinde belirtilen tarihlerden sonraki zorunlu iptaller nedeni ne olursa olsun iade yapılmaz ve ‘KATILIMCI’nın bu sebeplerden dolayı herhangi bir talep hakkı doğmaz.
11.2 ‘KATILIMCI’nın belge noksanlığı ya da adli/idari merciler veya kolluk kuvvetleri tarafından tutuklanması veya gözaltına alınması durumunda ‘KATILIMCI’, ‘ACENTE’den herhangi bir geri ödeme, iade veya tazminat talebinde bulunamaz.
11.3 ‘KATILIMCI’, bu sözleşmede beyan ettiği isim veya soy isimlerin bilgilerin doğruluğundan sorumludur. ‘ACENTE’, her türlü işlemde ‘KATILIMCI’ tarafından kendisine sağlanan bilgilere dayanacak olup, ‘ACENTE’nin bu bilgilere dair ayrı veya bağımsız bir inceleme veya soruşturma zorunluluğu kesinlikle yoktur. ‘KATILIMCI’ tarafından ‘ACENTE’ye sağlanan bilgilerden kaynaklanan sorunlardan ve sonuçlarından ‘ACENTE’ sorumlu tutulamaz. ‘KATILIMCI’nın bu durumda herhangi bir tazminat talebi veya hakkı olamaz.
11.4 Ücretini ödediği halde yerine getirilmeyen bir hizmeti belgelemek dışında, ‘KATILIMCI’nın herhangi bir sebeple tura katılmak ve tahsis edilen ortamda konaklamak istememesi veya kişisel sorunları veya mazeretlerinden dolayı turdan, geziden ayrılmak istemesi durumunda para iadesi söz konusu olamaz.
11.5 ‘KATILIMCI’, kendi sağlık problemlerinin yaratacağı sonuçlardan ‘ACENTE’yi sorumlu tutmayacağını kabul ve taahhüt eder.
11.6 ‘KATILIMCI’, ‘ACENTE’nin tur ve gezi programı esnasında meydana gelebilecek ve ‘ACENTE’ye kusur yüklenemeyecek, ‘ACENTE’nin kontrolü dışındaki bir alanda ‘KATILIMCI’da oluşabilecek zarar ve kayıplarda ‘ACENTE’nin hiçbir sorumluluğunun bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder. ‘ACENTE’, bu gibi durumlarda elinden gelen çabayı gösterecek ancak bu tür taleplerde muhatap, zarardan hukuken sorumlu olan gerçek ve tüzel kişiler olacaktır.
11.7 ‘KATILIMCI’, tur programından, şikayetçi olduğu halde yararlanmayı sürdürüyorsa şikayet konusu ile ilgili olarak tazminat ve geri ödeme ile ilgili hak talebinden feragat etmiş sayılır.

12) DİĞER HÜKÜMLER
12.1 Konaklama tesislerinde veya hizmet sunan araç ve mekânlarda ‘KATILIMCI’dan kaynaklanan hasar, zarar ve ziyandan ‘KATILIMCI’ sorumludur.
12.2 ‘KATILIMCI’, konaklama tesislerinin ve ilgili işletmelerin önceden ilan ettiği kurallara uymak zorundadır. ‘KATILIMCI’, gezi fiyatına dâhil olan hizmetler dışında kalan ödemelerden sorumlu olup, ‘KATILIMCI’ bu gibi giderleri derhal ve zamanında ödemekle yükümlüdür.
12.3 ‘KATILIMCI’, kendisi ve çocukları adına kayıt yaptıracağı turun sağlık ve kondisyon durumlarına uygunluğunu değerlendirmekten kendisi sorumludur. Bu amaçla ‘ACENTE’den her türlü yazılı ve sözlü bilgilendirmeyi talep edebilir. Herhangi bir sağlık problemi olan ‘KATILIMCI’, tura kayıt yaptırmadan evvel doktorlarına danışarak onay almakla ve bu durumu tura kayıt yaptırmadan evvel ‘ACENTE’ye bildirmekle yükümlüdür. Rahatsızlığın türüne göre ‘ACENTE’nin ‘KATILIMCI’yı tura kabul edip etmeme hakkı saklıdır.
12.4 ‘KATILIMCI’ grupları içerisinde uyumsuz davranışlar göstererek huzursuzluk yaratan, kurallara ve tur liderine uymayıp bireysel davranışlar sergileyen, tur programını değiştirmek isteyen her ‘KATILIMCI’, bu davranışlarından dolayı oluşabilecek tüm zarar ve ziyandan diğer ‘KATILIMCI’lara ve ‘ACENTE’ye karşı sorumlu olup, doğacak tüm zararları karşılamakla yükümlüdür.
12.5 ‘ACENTE’nin işbu sözleşme ve eklerindeki yazılı hususlar haricinde ‘KATILIMCI’ya hiçbir taahhüdü bulunmamaktadır. Belirtilenler dışında ‘KATILIMCI’ya ‘ACENTE’ adına taahhütte bulunmaya veya tur ücretinde indirim yapmaya hiçbir gerçek ve tüzel kişi yetkili değildir.
12.6 ‘KATILIMCI’nın şikâyetçi olduğu hususları hizmetin ifası sırasında yazılı olarak ‘ACENTE’ yetkilisine bildirmesi, iyi niyetli tüketicinin özen borcudur. ‘KATILIMCI’nın şikâyetçi olduğu halde hizmeti sonuna kadar kullanması, şikâyetçi olduğu hususlar ile ilgili ikame hizmet veya ücret iadesi gibi tazminat haklarını ortadan kaldırır. Gezinin sona ermesinden sonra ‘ACENTE’ tarafından dağıtılabilecek veya sunulabilecek herhangi bir anket veya geri bildirim formunda dile getirilen şikâyetler, bu madde kapsamında değerlendirilmez ve ‘KATILIMCI’ya herhangi bir talep hakkı vermez.
12.7 Tur, gezi ve etkinlikler esnasında ‘ACENTE’nin en uygun aracı seçme hakkı olup, ‘KATILIMCI’nın ekstra ve ilave bir araç veya vasıta talep etmesi söz konusu değildir.
12.8 ‘KATILIMCI’ diğer ‘KATILIMCI’larla arasında bir fiyat farkı olup olmadığı yönünde ‘ACENTE’ nezdinde indirim ve/veya iade talebinde bulunamaz. Bu sebeple, iptal talep edemez.
12.9 Belirlenen program esnasında öngörülemeyen sebeplerle daha fazla zaman harcanması ve programda anlık değişiklik yapılması halinde inisiyatif dışı oluşan bu değişiklik nedeniyle ‘ACENTE’nin bir sorumluluğu olmayıp bu hususta ‘KATILIMCI’, ‘ACENTE’den bir maddi veya manevi tazminat talebinde bulunamaz.
12.10 ‘KATILIMCI’ sözleşmeyi yazılı veya elektronik ortamda onaylamış olmakla ‘ACENTE’den bilgilendirme amaçlı telefon çağrısı, SMS ve e-posta iletisi alacağını kabul eder.
12.11 ‘ACENTE’ kişisel verilerin işlenmesi ve saklanması konusunda kendi internet sitesinden duyurduğu kanuni sorumluluklarına bağlı kalacağını taahhüt eder.

13) TEBLİGAT, TEBLİGAT ADRESİ VE TEBLİGAT ADRESİNDEKİ DEĞİŞİKLİK BİLDİRİMİ
İşbu sözleşmede yer alan hususların yerine getirilmesi ve gerekli tebligatın yapılabilmesi için tarafların sözleşmede belirtilen adresleri yasal ikametgâhları/merkezler olarak belirlenmiştir.
Taraflar adres değişikliklerini yazılı olarak diğer tarafa bildirmedikleri takdirde önceki adreslerine yapılacak tebligatların geçerli olacağını kabul ve taahhüt ederler.

14) KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ
14.1 ‘ACENTE’ kişisel verileri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve yürürlükte olan diğer ilgili kişisel verilerin korunması mevzuatı hükümlerine uygun olarak toplamakta, kullanmakta, işlemekte, saklamakta ve Tüketici/’KATILIMCI’lara sunulan hizmetin niteliğine göre, yurtdışında ve/veya yurtiçinde bulunan talep etmiş olunan hizmete dair faaliyetler, satışlar, özel teklifler, indirimler ve kampanyalar hakkında bilgilendirme gibi pazarlama amaçlarıyla üçüncü kişilere aktarmakta ve bu verilerin güvenliğini sağlamaktadır.
14.2 ‘ACENTE’, kendi firmasından hizmet satın alan ‘KATILIMCI’ ve/veya ‘KATILIMCI’larının paylaşacağı e-mail, GSM numarası, ev adresi gibi iletişim kanallarından birine veya tamamına yapacağı duyuru, ilan veya reklam çalışmasına yönelik e-mailin, SMS gönderimi, katalog gönderimini “Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Kanunu’na” uygun şekilde yapmayı taahhüt eder. Tüketici/’KATILIMCI’lar imzalamış olduğu bu sözleşmeyle ‘ACENTE’nin kendi iletişim bilgilerine yapacağı gönderimleri kabul etmiştir.
14.3 Tüketici/’KATILIMCI’lar kendi kanallarına yapılan bu duyuruları istememe hakkına sahiptir. ‘ACENTE’, Tüketici/’KATILIMCI’larına bu gibi durumlarda herhangi bir ücret ödemeden ‘ACENTE’nin elektronik iletişim adresi olan ….@….. adresine talep bildiriminde bulunulduğu takdirde e-mail, SMS ve diğer gönderimlerini sonlandıracağını taahhüt eder.

15) ANLAŞMAZLIK
İşbu sözleşmeden doğacak tüm ihtilafların çözümü ile ilgili Tüketici Mahkemeleri, Tüketici Hakem Heyetleri ve yasa ile yetkilendirilmiş diğer kuruluşlar yetkilidir. ‘KATILIMCI’lar şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, Bakanlıkça her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde ‘KATILIMCI’nın mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’ne veya Tüketici Mahkemesi’ne yapabilirler.

15) MÜNHASIR DELİL SÖZLEŞMESİ
15.1 Tüketici/’KATILIMCI’, ‘ACENTE’ ile imzalanan işbu sözleşmeden kaynaklanan tüm uyuşmazlıklarda, bu sözleşme ve ekinde yer alan belgeler ile ‘ACENTE’’nin “Kayıt ve Çıktıları” ve diğer kayıt ve belgelerinin münhasıran yazılı delil olacağını, bunlara karşı her türlü itiraz ve def’i ileri süremeyeceğini, dava halinde ‘ACENTE’’nin “Kayıt ve Çıktılarına” karşı delil gösteremeyeceğini, ‘ACENTE’’nin “Kayıt ve Çıktılarının” kabul edileceğini ve bunlara karşı delil gösterme hakkından feragat ettiğini peşinen kabul eder. Bu madde, münhasır delil sözleşmesi niteliğinde olup, bu sözleşmede belirtilenler dışında başkaca delil kabul edilmez.
15.2Tüketici, bu sözleşmeyi ve eklerini okuyup anladığını, teknik detay ve içerik konusunda ‘ACENTE’ yetkilileri tarafından kendisine açıklama ve gerekli tüm bilgilendirmelerin yapıldığını, izahı gereken ya da anlaşılmayan bir husus kalmadığını, sözleşmenin serbest iradesine uygun olduğunu, bu nedenle onaylama ve kabul yönünde açıkladığı iradesi doğrultusunda sözleşmenin tanzim ve imza edildiğini, hata/hile/ikrah söz konusu olmadığını beyan eder.

DÖRT MEVSİM DOĞADA SEYAHAT TURİZM LİMİTED ŞİRKETİ
Mersis No 313124670700001
ALTINTEPE MH.İSTASYON YOLU SK. N.3/1 MALTEPE

12 punto olarak düzenlenen işbu sözleşme ve ekleri; kendim ve aşağıda adları yazılı şahıslar adına düzenlenmiş, son hali tarafımdan okunup, kabul edilip onaylanmıştır. Bir nüshası tüm ekleri ile birlikte yazılı / kalıcı veri saklayıcısı vasıtasıyla bizzat ve elektronik ortam üzerinden teslim edilmiştir. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği çerçevesinde işbu sözleşme konusu satın aldığım paket tur kapsamında, sunulan tüm hizmetleri ve niteliklerini, satış fiyatı ve ödeme şekil ile ifaya ilişkin tüm ön bilgileri, okuyup bilgi sahibi olduğumu ve paket tur sözleşmesinin içeriğini ve maddelerini okuyarak anladığımı, bilgilendirildiğimi kabul beyan ve taahhüt ederim. Paket tur ile ilgili ihtiyari sigorta poliçeleri yaptırabileceğim tarafıma beyan edilmiştir. Bu beyanım, rezervasyon işlemlerimin, kendi yerime bir başkası tarafından yürütülmüş ve imzalanmış olması halinde de geçerlidir.

Tüketici ve ‘KATILIMCI’ adına
ADI SOYADI :

ADRESİ :

TELEFON NUMARASI :

İMZA :
—-
EKLER :
Ek 1: TURA KATILIM FORMU : Kayıt esnasında düzenlenir ve TÜKETİCİ/’KATILIMCI’ ya iletilir.
Ek 2: AYRINTILI GEZİ PROGRAMI : Kayıt esnasında veya öncesinde TÜKETİCİ/’KATILIMCI’ya iletilir.
1.1 –PAKET TUR İÇERİĞİ : Tur program evrakında ve web sitesinde mevcuttur.
1.2 –KONAKLANACAK TESİSLER : TUR PROGRAMI ÜZERİNDE mevcuttur
1.3 –ASGARİ ‘KATILIMCI’ SAYISI : web sitesinde ilan edilmiştir
1.4 -TUR BEDELİ: web sitesinde ilan edilmiştir